Vitajte na stránke https://plinko-gamer.org/!

Tieto podmienky stanovujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky https://plinko-gamer.org/, ktorá sa nachádza na adrese https://plinko-gamer.org/.

Návštevou tejto webovej stránky predpokladáme, že tieto podmienky prijímate. Nepokračujte v používaní stránky https://plinko-gamer.org/, pokiaľ nesúhlasíte s prijatím všetkých podmienok uvedených na tejto stránke.

V týchto zmluvných podmienkach, vyhlásení o ochrane osobných údajov a oznámení o odmietnutí zodpovednosti a vo všetkých zmluvách sa používa nasledujúca terminológia: „Zákazník“, „Vy“ a „Váš“ sa vzťahuje na Vás, osobu, ktorá pristupuje na túto webovú stránku a súhlasí s podmienkami spoločnosti. „Spoločnosť“, „My“, „Nás“, „My“, „Naše“ a „Nás“ sa vzťahuje na našu spoločnosť. „Strana“, „Strany“ alebo „My“ sa vzťahuje na zákazníka aj na nás. Všetky pojmy sa vzťahujú na ponuku, prijatie a odmenu za platbu potrebnú na uskutočnenie procesu našej pomoci Klientovi najvhodnejším spôsobom za výslovným účelom uspokojenia potrieb Klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb Spoločnosti, v súlade s platnými zákonmi Holandska a na ich základe. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, s veľkým začiatočným písmenom a/alebo on/ona alebo oni, sa považuje za zameniteľné, a preto sa vzťahuje na to isté.

[toc].

Cookies

Používame súbory cookie. Prístupom na stránku https://plinko-gamer.org/ súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov https://plinko-gamer.org/.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú zhromažďovať údaje o používateľoch pri každej návšteve. Súbory cookie používa naša webová lokalita na zabezpečenie funkčnosti v určitých oblastiach, aby vám uľahčila návštevu našej webovej lokality. Súbory cookie môžu používať aj niektorí z našich pridružených/reklamných partnerov.

Licencia

Ak nie je uvedené inak, https://plinko-gamer.org/ a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetky materiály na https://plinko-gamer.org/. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Na túto webovú lokalitu https://plinko-gamer.org/ môžete pristupovať pre vlastnú potrebu s výhradou obmedzení uvedených v týchto podmienkach.

Zakázané:

 • Zverejnenie materiálu z https://plinko-gamer.org/
 • Predávať, prenajímať alebo sublicencovať materiál z https://plinko-gamer.org/.
 • Reprodukovať, kopírovať alebo rozmnožovať materiál z https://plinko-gamer.org/.
 • Redistribuovať obsah z https://plinko-gamer.org/

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom uzavretia tejto dohody.

Časti tejto stránky poskytujú používateľom možnosť zverejňovať a zdieľať názory a informácie v určitých oblastiach stránky. Stránka https://plinko-gamer.org/ nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje komentáre pred ich zverejnením na stránke. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská zástupcov a/alebo pridružených spoločností https://plinko-gamer.org/,its. Komentáre vyjadrujú názory a stanoviská osoby, ktorá ich uverejnila. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi https://plinko-gamer.org/ nenesie zodpovednosť za komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škodu alebo výdavky spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku používania a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa komentárov na tejto webovej stránke.

https://plinko-gamer.org/ si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť všetky komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo porušujúce tieto podmienky.

Zaručujete a vyhlasujete, že:

 • Máte právo uverejňovať komentáre na našich webových stránkach a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy;
 • komentáre neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva vrátane, ale bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok tretích strán;
 • komentáre neobsahujú hanlivý, urážlivý, obscénny alebo iný nezákonný materiál, ktorý predstavuje zásah do súkromia.
 • Komentáre sa nepoužívajú na získavanie alebo propagáciu obchodu alebo zvykov, ani nepredstavujú komerčnú činnosť alebo nezákonnú činnosť.

Týmto udeľujete https://plinko-gamer.org/ nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie iných na používanie, reprodukciu a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov vo všetkých formách, formátoch a médiách.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na naše webové stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

 • Vládne agentúry;
 • Vyhľadávače;
 • spravodajské organizácie;
 • distribútori online katalógov môžu odkazovať na našu stránku rovnakým spôsobom, akým odkazujú na stránky iných uvedených podnikov, a
 • akreditované podniky v celom systéme, s výnimkou neziskových fundraiserov, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych fundraisingových skupín, ktoré nesmú hypertextovo odkazovať na naše webové stránky.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, publikácie alebo iné informácie na webovej stránke za predpokladu, že odkaz: (a) nie je nijakým spôsobom klamlivý; (b) neznamená falošné sponzorovanie, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu webovej stránky odkazujúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

 • známe zdroje spotrebiteľských a/alebo obchodných informácií;
 • stránky komunity dot.com;
 • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
 • distribútori online katalógov;
 • internetové portály;
 • účtovné, právne a poradenské firmy avzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak rozhodneme, že: (a) prepojenie nevytvára nepriaznivý dojem o nás alebo našich akreditovaných podnikoch; (b) organizácia nemá o nás negatívne recenzie; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového prepojenia kompenzuje absenciu https://plinko-gamer.org/; a (d) prepojenie je v kontexte všeobecných informácií o zdroji.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) neznamená sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu webovej stránky odkazujúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú lokalitu, mali by ste nám to oznámiť zaslaním e-mailu na adresu https://plinko-gamer.org/. Uveďte svoje meno, názov organizácie, kontaktné údaje, ako aj adresu URL vašej webovej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú stránku, a zoznam adries URL našej webovej stránky, na ktorú chcete odkazovať. Na odpoveď počkajte 2 – 3 týždne.

Schválené organizácie môžu odkazovať na naše webové sídlo takto:

 • Používanie nášho obchodného mena alebo
 • použitím jednotného lokátora zdrojov prepojenej stránky alebo
 • použitím akéhokoľvek iného opisu našej prepojenej stránky, ktorý dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu na stránke odkazujúcej strany.

Používanie loga https://plinko-gamer.org/ alebo iných umeleckých diel na prepojenie nie je povolené, pokiaľ nie je uzavretá licenčná zmluva na ochrannú známku.

Rámčeky iFrame

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia nesmiete vytvárať okolo našich webových stránok rámy, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nezodpovedáme za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašej webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že nás budete brániť a odškodňovať za všetky nároky, ktoré sa vyskytnú na vašej webovej lokalite. Na žiadnej Webovej lokalite sa nesmú objaviť odkazy, ktoré by sa mohli považovať za hanlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo podporujú porušovanie alebo iné porušovanie práv tretích strán.

Vaše súkromie

Prečítajte si prosím Zásady.

Výhrada práv

Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na našu Webovú lokalitu. Súhlasíte s tým, že na požiadanie okamžite odstránite všetky odkazy na naše stránky. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a zásady odkazovania. Odkazy na našu Webovú lokalitu vždy vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami a pravidlami.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

Ak na našej webovej stránke nájdete odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a upozorniť nás na to. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní tak urobiť ani vám priamo odpovedať.

Nezaručujeme správnosť informácií na tejto lokalite, ani ich úplnosť či presnosť; nesľubujeme ani to, že lokalita zostane dostupná alebo že materiály na nej budú aktualizované.

Zrieknutie sa zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej stránky a používania tejto stránky. Nič v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti:

 • neobmedzuje ani nevylučuje našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb;
 • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;
 • obmedziť našu alebo vašu zodpovednosť akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený platnými právnymi predpismi; alebo
 • vylúčiť akúkoľvek našu alebo vašu zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tejto časti a na iných miestach tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, deliktu a z porušenia zákonných povinností.

Hoci sú webová lokalita (https://plinko-gamer.org/) a informácie a služby na nej poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu akejkoľvek povahy.